Sopimus- ja vuokrausehdot

1 § . Soveltamisala
Näitä ehtoja sovelletaan vuokrasopimukseen, kun yrittäjä tarjoaa yksityiselle asiakkaalle taikka kahden tai useamman asiakkaan ryhmälle
vuokrakalustopalveluja. Ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin kun vuokrakalustopalveluja tarjotaan toisille yrityksille tai yhteisöille.


2 § . Määritelmä
Vuokrakalustopalvelulla tarkoitetaan näissä ehdoissa minkä tahansa tuotteen vuokraamista vastinetta vastaan asiakkaan käyttöön
määräajaksi.


3 § . Sopimuksen syntyminen
Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun ehdot ovat olleet asiakkaan saatavilla ja osapuolet ovat sopineet tuotteen tai
tuotteiden vuokraamisesta määritellyksi ajaksi.

4 § . Maksuehdot
Pelikentällä maksetaan koko pelitapahtuma ennen pelien alkua tai vuokrausta ellei toisin sovita.


5 § . Asiakkaan oikeus purkaa sopimus
Mikäli asiakas tai hänen kanssaan samassa taloudessa elävä läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan
onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin vuokrakalustopalvelusta maksettu hinta vähennettynä
toimituskuluilla, joiden määrä on etukäteen ilmoitettu asiakkaalle.

 

Maksuja ei kuitenkaan palauteta, mikäli vuokrakaluston käyttäminen onjo aloitettu. Esteestä on ilmoitettava viipymättä. Asiakkaan oikeus purkaa sopimus ilman erityistä syytä, viimeistään 14 päivää ennenvuokrauksen alkamista kuluitta; myöhemmin kuin 14 päivää, mutta viimeistään 48 tuntia ennen vuokrauksen alkamista maksamalla 10 € /vuokrattavaa asepakettia kohden tai muusta vuokrakalustosta 20% vuokrakalustopalvelun kokonaishinnasta.

Mikäli sopimus puretaanmyöhemmin tai asiakas ei ilmoita Painplusball Oy:ille ennen vuokrauksen alkamista siitä, ettei hän käytä vuokrakalustopalvelua, Painplusball Oy:lla on oikeus periä vuokrakalustopalvelun koko hinta. Asiakkaalla on oikeus siirtää vuokraus toiseen 14 päivää ennenvarauksen alkamista. Asiakas voi kerran siirtää vuokrauksen toiseen ajankohtaan. Uuden vuokra-ajankohdan peruuntuessa maksetaanperuutetusta tapahtumasta seuraavasti: viimeistään 48 tuntia ennen vuokrauksen alkamista maksamalla 10€/vuokrattavaa asepakettiakohden tai muusta vuokrakalustosta 20% vuokrakalustopalvelun kokonaishinnasta. Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas eiilmoita Painplusball Oy:lle ennen vuokrauksen alkamista siitä, ettei hän käytä vuokrakalustopalvelua, Painplusball Oylla on oikeus periävuokrakalustopalvelun koko hinta. Asiakkaan on aina ilmoitettava siitä, ettei hän käytä vuokrakalustopalvelua tai käyttää oleellisesti
sovittua vähemmän, esimerkiksi henkilömäärä tai kestoaika muuttuvat sovitusta. Sopimus katsotaan puretuksi tai muutetuksi sillä hetkellä,
kun asiakkaan ilmoitus on saapunut Painplusball Oylle. Mikäli asiakas osoittaa, että ilmoitus on annettu oikeaan osoitteeseen oikeana
ajankohtana, katsotaan ilmoituksen tulleen perille sinä ajankohtana, jolloin sen säännönmukaisesti olisi pitänyt saapua Painplusball Oy:lle,
vaikka ilmoitus myöhästyisi tai ei tulisi perille.


6 § . Painplusball Oy:n oikeus purkaa sopimus
Painplusball Oy:lla on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää vuokrauksen suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo,
luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja Painplusball Oy:sta riippumaton
tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa vuokrauksen toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle on palautettava koko maksettu
hinta ja jos vuokrauksen suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta. Yrittäjän on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle
esteestä, jonka vuoksi vuokrausta ei toteuteta.


7 § . Vastuu sopimuksen toteuttamisesta
Painplusball Oy vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut sellaisena kuin ne on markkinoitu tai sellaisena kuin kunkin
varauksen osalta on erikseen sovittu.


8 § . Osapuolten vastuu ja vahingonkorvaukset
Asiakkaalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka Painplusball Oy:in suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu Painplusball Oy:i tai hänen apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Korvattavia vahinkoja ovatesimerkiksi virheestä asiakkaalla aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet kulut. Painplusball Oy ei ole vastuussa vahingosta,j oka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota Painplusball Oy tai hänen apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Yrittäjän on ilmoitettava asiakkaalle esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi. Asiakkaan on noudatettava vuokrakaluston käyttämiseen liittyviä yrittäjän antamia ohjeita ja määräyksiä ja hän on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa Painplusball Oylle tai kolmansille osapuolille. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on vuokrakaluston käyttämisen edellyttämät tiedot ja taidot sekä vakuutusturva, jonka hän katsoo tarvitsevansa. Jos asiakas ei käytä kaikkea sovittua vuokrakalustoa tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.


9 § . Huomautukset ja riitojen ratkaisu
Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi Painplusball Oy:le tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotka voidaan
korjata jo vuokrakaluston käytön aikana. Muut mahdolliset huomautukset, joita ei olisi voitu korjata vuokrakaluston käytön aikana ja
korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti Painplusball Oy:lle normaalisti viimeistään kuukauden kuluttua palvelun käytön päättymisestä.
Mikäli asiakas ja Painplusball Oy eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.
Mikäli asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, niin asia käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.


******************************************************************************************************************************************


Informaatio PAINT+BALL:ista


1§ Ellei toisin ilmoiteta on Painplusball Oy:n vuokrakalustopalvelujen toimituskulut 20% tuotteen/tapahtuman kokonaishinnasta.
2§ Painplusball Oy :in henkilökunnalla on oikeus keskeyttää asiakkaan vuokrakaluston käyttö tai kieltää yksittäistä henkilö sitä käyttämästä,
mikäli osallistuja ei noudata varomääräyksiä tai henkilökunnan ohjeita. Ääritapauksessa voidaan koko vuokraus perua, mikäli osallistujien
fyysinen tai henkinen kunto ja käyttäytyminen antavat siihen aihetta.
4§ Osallistujat käyttävät vuokrattavaa kalustoa omalla vastuullaan ja ovat vastuussa aiheuttamastaan vahingosta itselle, laitteistoille tai
kolmansille osapuolille.
5§ Kirjalliset reklamaatiot tulee osoittaa suoraan Painplusball Oy:lle

 

Vuokrakalustoa koskevia määräyksiä
1§ Vuokralleottaja on velvollinen tarkastamaan vastaanottamansa tuotteet. Vuokralleottaja kuittaa allekirjoituksellaan vastaanottaneensa
vuokrasopimuksessa olevat tuotteet.
2§ Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle huolimattomuudesta tai virheellisestä käsittelystä tai puutteellisesta
puhdistuksesta aiheutuneet kustannukset. Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuneista kustannuksista.
3§ Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan tuhoutuneen tai kadonneen kaluston uushankinta-arvon.
4§ Vuokralleantaja ei vastaa vuokralleottajan kaluston käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kustannuksista tai vahingoista.
5§ Vuokralleottajalle ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta tai luovuttaa vuokrakalustoa kolmannelle henkilölle ilman vuokralleantajan
kirjallistalupaa. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan vuokralleantajalle, missä vuokrakalustoa kulloinkin käytetään. 
6§ Mikäli vuokralleottaja rikkoo sopimuksen ehtoja tai laiminlyö maksettavaksi erääntyneet vuokramaksut, on vuokralleantajalla oikeus
purkaa sopimus ja ottaa vuokrattu kalusto haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan
vuokralleantajalle aiheutuneet kustannukset.
7§ Ellei toisin sovita, vuokra maksetaan käteisellä/pankkikortilla noudettaessa vuokrakalusto. Vuokra-ajan ylimenevältä ajalta lankeava
vuokra maksetaan vuokrakaluston palautuksen yhteydessä.

PAINPLUSBALL OY

RUUSUNIEMENTIE 6
00980 HELSINKI

Palvelumme

- Ohjattu paintball

- Paintball-varusteet mukaan

- Junnupaintball

- Nälkäpeli

- Avoimet paintball-pelit

- Avoimet airsoft-pelit

Aukioloaikamme

Auki vuoden jokaisena päivänä  8.30 - 22.00

Yhteystiedot

040 160 8684
info@arenaharbor.fi

Ruusuniementie 6 00980 Helsinki